Sortiment

Miljöfrämjande geotextil

Miljöfrämjande geotextil som renar dagvatten från olja

Geotextil  som levererar något helt nytt. Dagvatten för med sig föroreningar ner i grundvattnet men aquatextilen renar dagvatten som är förorenat med olja innan det rinner vidare. Materialet är uppbyggt av olika fiberskikt, behandlade med tillväxtmineral, som adsorberar olja. Därefter bryts oljan ned och renas av bakteriefloran i jorden.

I aquatextilens olika skikt filtreras det förorenade vattnet. Det övre skiktet bryter ned oljan med hjälp av naturens bakterieflora, en process som stimuleras av det undre, återfuktande skiktet. Processen renar dagvattnet och har samma höga reningsgrad som den bästa oljeavskiljaren. Dessutom är aquatextilen mycket enkel att installera och helt underhållsfri.

 

I kombination med Hydroshark partikelavskiljare kan vi bygga lösningar för dagvattenhantering med utsläppskrav för olja under rekommenderade nivåer- alltså mindre än 3 mg/l

Dessutom avskiljer vi en stor mängd fasta partiklar - framför allt tungmetaller som koppar, zink, kadmium, bly, krom, partikelbundna kolväten , polycykliska aromatiska kolväten (PAH) och organiska föreningar -ner till 63 my.

 Kontakta oss för mer info!

Ladda ner produktblad