Hydrosystem 3000

Ett högeffektivt modulärt filter med unika egenskaper som installeras i brunn eller annan motsvarande sluten yta. Avhängt vilket filtermedium som väljs kan regnvatten från normala tak, metalltak, trafikerade områden inkluderande även intensivt trafikerade ytor upp till 3000 m² renas.

Filtret är extremt effektivt och det renade vattnet kan ex ledas direkt tillbaka till bäckar & vattendrag men kan också anslutas till uppsamlingssystem och tankar för att sedan återvinnas alt. hamna i det kommunalasystemet eller direkt ut i grundvatten.

Systemet är utvecklat för att möta vattenmyndigheternas nya ansvar att se till att EU:s ramdirektiv för vatten genomförs i Sverige.

De speciellt framtagna filtermedierna är lätt utbytbara via inbyggt handtag och skall med normal belastning klara upp till 1 års drift mellan erforderliga serviceintervaller. Vi erbjuder 2 olika filtermedier avhängt applikation, Metall samt Intensiv trafik. 

 • Produktbeskrivning

  • Monterad i Betong brunn. (Plast finns också)

  • "Heavy Traffic” (dagvatten) för ytor upp till max 3000 m2

  • "Metal” (enbart metaller) för ytor upp till max 3000 m2

  • "Roof” (tak) för ytor upp till 3000 m2 Obs! Ytorna kan begränsas neråt i storlek vid stark belastning,
   Kontakta oss.

  • Maxflöde, hydrauliskt, 36 l/s

  • Minflöde, hydrauliskt, 7,5 l/s
   Obs! ovan baseras på att regelbundet underhåll och rengöring genomförs.

  • Vikt: Upptill 1100 kg (beroende filtertyp) exkl. brunn

  undefined

  ----------------------------------------------------------------

   

  Funktionsprincip

  1. Vatten som skall filtreras / renas leds via rörledningen in (nedtill) i filtret.
  2. Efter att ha passerat inloppet hamnar vattnet i den hydrodynamiska separatorn som skapar ett starkt radiellt flöde. Detta medför att partiklarna börjar sedimenteras och det gäller framförallt för de tyngre partiklarna, såsom ex sand, som då faller ner i botten på filtret.

  3. I botten av filtret finns en speciell uppsamlingsbehållare för slam / sand / dyligt som är åtkomlig via "By passen" inuti filterkroppen. (Tömning sker genom att behållaren sugs tom).

  4. Filtermedierna är placerade mitt i filterkroppen och eftersom vattnet strävar i en uppåtgående riktning så måste dessa passeras och absorberar då oönskade finpartiklar i olika steg i samband med nedbrytning. Filtren binder nu till sig partiklarna / föroreningarna och det som passeras är renat vatten. Uttag finns upptill på filtret för smidig rengöring om filtermedierna tenderar att sätta igen pga av kraftig temporär nedsmutsning / förorening. 

  5. När vattnet har passerat filtermedierna, på sin väg upp genom filterkroppen, så sker ytterligare ett renande steg i processen d.v.s via en oljeseparator kan olja el liknade vätskor också skiljas bort och det renade vattnet, som hamnar i ytskiktet, leds ut genom filterutloppet.

  undefined

 • Dimensionering - Filterkapacitet

  För lämplig filterlösning - följ nedan punkter:

  1. Vilken YTA gäller där Dagvatten/Regnvatten samlas och skall omhändertas samt eventuell trafikintensitet?

  undefined

  2. Vilka flöden gäller och eventuell regnintensitet?

  undefined

  3. Prioriterade ämnen som skall filtreras/absorberas?

  undefined

  4. Installationsmöjligheter/begränsningar?

  undefined

   ----------------------------------------------------------------

  Rening av dagvatten

  Mätvärden i tabellen gäller för Miljökvalitetsnormen för Vattendrag / Recipienter gemensam för EU, I Sverige kallad MKN (Koncentrationer i μg/l om inget annat anges).
  undefined

  Filtreringskapacitet Hydrosystem

  Mätvärden i tabellen visar kompletterande filterprestanda och testresultat. (Filtret är vidare DiBt godkänt-tysk standard).

  undefined

 • Installationsbilder

 • Installationsexempel

 • Underhåll

 • Applikationer

  Vattendirektivet

  Målet med Vattendirektivet är att allt yt-, kust- och grundvatten – recipienten – skall kunna klassas till god status fr.o.m. 2015. Naturvårdsverket bär det övergripande ansvaret men lokalt är det Länsstyrelsen via Miljö & Hälsa inom resp. kommuner som övervakar och förelägger att önskade nivåer upprätthålls. Gemensamt för EU finns sedan olika lokala normer gällande vattendrag och recipienter, i Sverige benämns detta MKN (Eng = EQS) & i Tyskland är det stället DiBt som är det styrande institutet. Våra Filter är anpassade både mot MKN & DiBt. undefined

  Absorberar föroreningar

  Reducerar nedsmutsat dagvatten, förhindrar utsläpp av tungmetaller, förebygger algblomning, absorberar kolväten och metaller från tak samt separerar olja - vårt Hydrofilter erbjuder unika möjligheter. undefined

  Rena dagvattenmagasin

  Hydrofilterna säkrar bibehållen infiltrationskapacitet och håller magasinen rena. Ev spolning kan undvikas och göra installationen enklare. Infiltrerat / fördröjt vatten får god status och arbetar mot gällande normer. undefined

  Återvinning

  Om man önskar ta vara på Regnvattnet vid avsaknad av kommunal anslutning och p.g.a. uttorkade brunnar eller för att kringgå bevattningsförbud etc. så säkrar Hydrofilterna en tillräckligt god vattenkvalité. undefined