Hydrosystem 1500

Nytt, än mer effektivare filter som just nu lanseras på marknaden.

Arbetar efter samma princip som övriga filter men klarar större flöden/ytor.

Kontakta oss för kompletterande info

 • Produktbeskrivning

  • Monterad i Betong brunn.
  •  "Heavy Traffic” (dagvatten) för ytor upp till max 2400 m2
  • "Metal” (enbart metaller) för ytor upp till max 2400 m2
  • "Roof” (tak) för ytor upp till 2400 m2 Obs! Ytorna kan begränsas neråt i storlek vid stark belastning, Kontakta oss.
  • Maxflöde, hydrauliskt, 25 l/s
  • Minflöde, hydrauliskt, 5 l/s

  Obs! ovan baseras på att regelbundet underhåll och rengöring genomförs.

  undefined

  undefined

  undefined

 • Dimensionering - Filterkapacitet

  För lämplig filterlösning - följ nedan punkter:

   

  1. Vilken YTA gäller där Dagvatten/Regnvatten samlas och skall omhändertas samt eventuell trafikintensitet?

  undefined

  2. Vilka flöden gäller och eventuell regnintensitet?

  undefined

  3. Prioriterade ämnen som skall filtreras/absorberas?

  undefined

  4. Installationsmöjligheter/begränsningar?

  undefined 

  ----------------------------------------------------------------

  Rening av dagvatten

  Mätvärden i tabellen gäller för Miljökvalitetsnormen för Vattendrag / Recipienter gemensam för EU, I Sverige kallad MKN (Koncentrationer i μg/l om inget annat anges).
  undefined

  Filtreringskapacitet Hydrosystem

  Mätvärden i tabellen visar kompletterande filterprestanda och testresultat. (Filtret är vidare DiBt godkänt-tysk standard).

  undefined

 • Installationsexempel

 • Underhåll

 • Applikationer

  Vattendirektivet

  Målet med Vattendirektivet är att allt yt-, kust- och grundvatten – recipienten – skall kunna klassas till god status fr.o.m. 2015. Naturvårdsverket bär det övergripande ansvaret men lokalt är det Länsstyrelsen via Miljö & Hälsa inom resp. kommuner som övervakar och förelägger att önskade nivåer upprätthålls. Gemensamt för EU finns sedan olika lokala normer gällande vattendrag och recipienter, i Sverige benämns detta MKN (Eng = EQS) & i Tyskland är det stället DiBt som är det styrande institutet. Våra Filter är anpassade både mot MKN & DiBt. undefined

  Absorberar föroreningar

  Reducerar nedsmutsat dagvatten, förhindrar utsläpp av tungmetaller, förebygger algblomning, absorberar kolväten och metaller från tak samt separerar olja - vårt Hydrofilter erbjuder unika möjligheter. undefined

  Rena dagvattenmagasin

  Hydrofilterna säkrar bibehållen infiltrationskapacitet och håller magasinen rena. Ev spolning kan undvikas och göra installationen enklare. Infiltrerat / fördröjt vatten får god status och arbetar mot gällande normer. undefined

  Återvinning

  Om man önskar ta vara på Regnvattnet vid avsaknad av kommunal anslutning och p.g.a. uttorkade brunnar eller för att kringgå bevattningsförbud etc. så säkrar Hydrofilterna en tillräckligt god vattenkvalité. undefined