Ramdirektivet för vatten

I oktober 2000 antog länderna inom EU det så kallade Ramdirektivet för vatten (Europaparlamentets och rådets direktiv 2000/60/EG om upprättandet av en ram för gemenskapens åtgärder på vattenpolitikens område) för att säkra tillgången till vatten av god kvalitet i ett långsiktigt perspektiv. Direktivet, som i Sverige även kallas Vattendirektivet, innebar att medlemsländerna beslutade sig för att vidta gemensamma åtgärder inom vattenpolitiken. Det övergripande målet med vattendirektivet är att vattenkvaliteten ska bevaras där den är god och förbättras där den inte är god.

Allt yt-, kust- och grundvatten ska kunna klassas till god status år 2015.

Statusbedömningen av ytvatten görs utifrån den ekologiska statusen och den vattenkemiska statusen. God ekologisk status innebär bland annat att växt- och djurlivet i vattnet, flöden och bottenstruktur ska närma sig referenstillståndet, vilket ungefär motsvarar det som kan betraktas som naturliga förhållanden.

Den vattenkemiska statusen bedöms utifrån halter av förorenande ämnen samt hur de förhåller sig till de för samarbetsländerna gemensamt gällande miljökvalitetsnormerna. I Sverige har dessa utarbetats av Naturvårdsverket. God vattenkemisk status innebär att halterna inte överskrider gällande gränshalter.

Enligt Ramdirektivet för vatten ska varje medlemsstat föreskriva effektiva, proportionella och avskräckande påföljder, som ska tillämpas om de nationella bestämmelserna som antagits med anledning av direktivet överträds. Vattendirektivets prioriterade ämnen.

Ett av stegen för att uppnå målet med Vattendirektivet är att gradvis minska förekomsten av ett antal prioriterade ämnen genom att förhindra utsläpp och spill av dessa eller stegvis eliminera dessa ämnen före år 2020. Prioriterade ämnen definieras som ”ämnen eller grupper av ämnen som utgör en betydande risk för vatten eller via vattenmiljön utgör en sådan risk”.

En lista över 33 prioriterade ämnen och ämnesgrupper har fastställts av EU kommissionen (Europaparlamentets och Rådets beslut 2455/2001/EG om upprättande av en lista över prioriterade ämnen på vattenpolitikens område). Av dessa är 14 identifierade som prioriterade farliga ämnen. Prioriterade farliga ämnen definieras som ”ämnen eller grupper av ämnen som är toxiska, beständiga och har benägenhet för bioackumulering, samt andra ämnen eller grupper av ämnen som ger upphov till motsvarande farhågor” (EG, 2000). Tanken med listan över prioriterade ämnen är att den successivt ska fyllas på med nya ämnen allteftersom dessa identifieras. Ytterligare 11 förorenande ämnen har tagits fram för granskning för om de ska bli identifierade som prioriterade ämnen (EG, 2008).

undefined